Forensische zorg

Mensen die een strafbaar feit hebben begaan, kunnen van de rechter een verplichte behandeling opgelegd krijgen. De rechter doet dat als een combinatie van problemen ervoor heeft gezorgd dat iemand met justitie in aanraking is gekomen. Vaak speelt verslaving een rol. Daarnaast kan er sprake zijn van psychische problemen of een verstandelijke beperking.

Forensische zorg bij IrisZorg

Bij IrisZorg wordt de behandeling en begeleiding aan mensen met een strafrechtelijke titel uitgevoerd binnen de reguliere afdelingen en woonvormen. 
Er wordt nauw samengewerkt met onze afdeling Reclassering en soms met de penitiaire inrichting. 

Onze uitgangspunten:

  • We nemen de LS/CMI af. 
  • Mogelijk om samen met clënt een delictanalyse te maken. 
  • We motiveren onze cliënten voortdurend om hun problemen aan te pakken, zodat blijvende resultaten worden gehaald. 
  • We werken nauw samen met (justitiële) verwijzers; zorgtraject is helder is evenals ieders rol en verantwoordelijkheid.
  • We hebben nauw contact met andere instanties, zoals de rechtelijke macht, penitentiaire inrichtingen, tbs-klinieken, NIFP, politie, reclassering en veiligheidshuizen.
  • Medewerkers zijn dmv deskundigheidsbevordering, casuïstiekbespreking, super- of intervisie en kennisuitwisseling op de hoogte van de doelgroep en forensische zorg.
  • Het aanbod van trainingen is gevarieerd en ook bedoeld voor cliënten forensische zorg.

Aanbod Forensische zorg binnen IrisZorg:  Bent u verwijzer? Hier vindt u meer informatie over ons aanbod.

Kosten

De kosten voor forensische zorg worden vergoed via het ministerie van Veiligheid en Justitie. Meer informatie: www.forensischezorg.nl

Relationeel geweld en middelengebruik

IrisZorg heeft een behandelprogramma voor mensen rond huiselijk of relationeel geweld en middelen. Soms is het voldoende om alleen het verslavingsprobleem te behandelen. In andere gevallen moet er naast de verslavingsbehandeling extra worden ingezet om relationeel geweld te voorkomen of te doen stoppen.  
In de folder vindt u meer informatie